ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GREEN POINT SECURITY

Artikel 1. Algemeen
Artikel 1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke GREEN POINT SECURITY sluit met betrekking tot het verrichten van diensten voor de OPDRACHTGEVER. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf gaan.
Artikel 1.2
Bij een bepaling, opgenomen in documenten van de OPDRACHTGEVER, die in strijd is met deze algemene voorwaarden, zullen GREEN POINT SECURITY en OPDRACHTGEVER in overleg treden teneinde eventuele nieuwe bepalingen op te stellen. Deze nieuwe bepalingen dienen alleen opgesteld te worden door de daartoe bevoegde personen.
Artikel 1.3
Met het sluiten van een overeenkomst, zoals bedoeld in het eerste lid, verplicht GREEN POINT SECURITY zich tot het verrichten van normale diensten en werkzaamheden in beveiliging en bewaking, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, en deze naar beste weten en kunnen te verrichten.
Artikel 1.4
Alle offertes van GREEN POINT SECURITY zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 2. Prijsbetaling – en wijziging
Artikel 2.1
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting ( BTW ).
Artikel 2.2
Het beveiligingsbedrijf is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging en voor het daadwerkelijk uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overheidsmaatregelen dan wel algemeen geldende maatregelen er een stijging optreedt in lonen, sociale lasten en belastingen.
Artikel 3. Betaling

Artikel 3.1
Het beveiligingsbedrijf is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een factuur voor een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Deze factuur dient betaald te zijn voordat de werkzaamheden aanvangen. De overeengekomen bedragen en termijnen dienen binnen zeven dagen na dagtekening van de facturen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 3.2
Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de OPDRACHTGEVER een rente verschuldigd van 1% per maand alsmede tot het betalen van buitengerechtelijke kosten die
minimaal 15% van het overeengekomen bedrag (incl. BTW) bedragen, met een minimum van € 50,-.
Artikel 3.3
Indien OPDRACHTGEVER aan de door GREEN POINT SECURITY verzonden factuur twijfelt, zal OPDRACHTGEVER uiterlijk binnen een werkweek na ontvangst van de betreffende factuur GREEN POINT SECURITY hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
Artikel 4. Verlenging en opzegging overeenkomst
Artikel 4.1
De overeenkomst(en) tussen OPDRACHTGEVER en GREEN POINT SECURITY wordt (worden) aangegaan per individuele opdracht of voor bepaalde tijd van twaalf maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.
Artikel 4.2
Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en dient uiterlijk drie maanden voor afloop van overeenkomst door de OPDRACHTGEVER of door GREEN POINT SECURITY te zijn opgezegd. Wordt dit niet gedaan dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt.
Artikel 5. Beëindiging
Artikel 5.1
Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien;
5.1.a de andere partij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel een akkoord of regeling met haar crediteuren aangaat of enige andere omstandigheid waardoor die partij het vrije beheer over haar vermogen
verliest;
5.1.b het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
5.1.c de onderneming van de OPDRACHTGEVER wordt ontbonden, geliquideerd of overgenomen; of de OPDRACHTGEVER haar huidige onderneming staakt;
5.1.d of de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn van tenminste tien dagen is gegund, niet of althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig, voldoet aan één of meer van haar verplichtingen welke direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en/of wetgeving en/of aan eisen welke redelijkerwijs aan haar mogen worden gesteld, tenzij tekortkoming gehele of gedeeltelijke beëindiging niet rechtvaardigt.
Artikel 5.2
Indien OPDRACHTGEVER niet aan zijn betalingsverplichting die uit de gesloten overeenkomst voortvloeit voldoet is GREEN POINT SECURITY na één onbeantwoorde aanmaning gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, dit zonder dat GREEN POINT SECURITY tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Artikel 6.1
GREEN POINT SECURITY is nimmer aansprakelijk voor schades, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden zijn, indien door of namens de OPDRACHTGEVER geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen de wijze van werken, of indien door of namens de OPDRACHTGEVER of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.
Artikel 6.2
GREEN POINT SECURITY is niet aansprakelijk voor schade indien de OPDRACHTGEVER onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichte diensten of werkzaamheden zijn vastgelegd en uitgevoerd.
Artikel 6.3
GREEN POINT SECURITY is nimmer aansprakelijk voor een schade verwekkende gebeurtenis indien zij niet binnen vijf werkdagen na de daaruit voortvloeiende schade per aangetekend schrijven aansprakelijk is gesteld.
Artikel 6.4
GREEN POINT SECURITY is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst.
Artikel 6.5
GREEN POINT SECURITY is niet aansprakelijk voor schade indien de OPDRACHTGEVER zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De OPDRACHTGEVER vrijwaart GREEN POINT SECURITY voor aanspraken van verzekeraars en anderen
dienaangaande.
Artikel 6.6
GREEN POINT SECURITY is niet aansprakelijk voor enige schade boven het vermelde factuurbedrag van die maand. Op welke manier of oorzaak de schade ook is ontstaan.
Artikel 6.7
GREEN POINT SECURITY is nimmer aansprakelijk voor schade verwerkende gebeurtenissen ten gevolge van terroristische aanslagen en/of oorlogssituaties.
Artikel 6.8
GREEN POINT SECURITY is jegens OPDRACHTGEVER alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van (medewerkers van) GREEN POINT SECURITY en voor zover die aansprakelijkheid is gedekt door de door GREEN POINT SECURITY gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 6.9
Aansprakelijkheid van GREEN POINT SECURITY is beperkt tot een bedrag van € 20.000,-(twintigduizend euro) per gebeurtenis.
Artikel 6.10
Indien (een) oproepkracht(en) en/of werknemer(s) zaken in ontvangst neemt (nemen) of in bewaring worden gegeven en/of achtergelaten, aanvaart GREEN POINT SECURITY op geen enkele
wijze aansprakelijkheid voor schade aan of in verband met die zaken ontstaan.
Artikel 6.11
De OPDRACHTGEVER is gehouden GREEN POINT SECURITY schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot het verlies van/of schade aan derden jegens GREEN POINT SECURITY of haar medewerkers inzake door GREEN POINT SECURITY geleverde diensten of te verrichten werkzaamheden.
Artikel 6.12
De OPDRACHTGEVER moet te allen tijde zorg dragen dat zij over de benodigde toestemming, ontheffingen en vergunningen beschikt voor haar bedrijfsvoering en/of activiteiten waarbij GREEN POINT SECURITY wordt ingeschakeld voor beveiliging en bewaking. Indien OPDRACHTGEVER hieraan niet voldoet of voldaan blijkt te hebben, is GREEN POINT SECURITY noch haar werknemer(s) aansprakelijk of welke wijze dan ook.
Artikel 7. Ontdekking strafbare feiten
Indien medewerkers van GREEN POINT SECURITY een strafbaar feit ontdekken, wordt dit aan de OPDRACHTGEVER gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit wordt genomen door de OPDRACHTGEVER.
Artikel 8. Overmacht
Tekortkomingen van het beveiligingsbedrijf in de nakoming van deze overeenkomst kunnen niet aan deze worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld of krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
Artikel 9. Intellectueel eigendomsrecht
De OPDRACHTGEVER verplicht zich de beveiligingsaanbevelingen en -uitvoeringen zoals door GREEN POINT SECURITY geleverd, slechts aan te wenden voor eigen gebruik en de niet, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 10. Overname personeel
De OPDRACHTGEVER zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op/of medewerking te doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een medewerker die voor GREEN POINT SECURITY werkzaam is, om bij hem of derden te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurde van een direct opeisbare boete van € 25.000 per overtreding.
Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht.
Artikel 11.1
Op de overeenkomsten, gesloten tussen OPDRACHTGEVER en GREEN POINT SECURITY., is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 11.2
Alle geschillen, die voortspruiten en opkomen in verband met de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomsten tussen de OPDRACHTGEVER en GREEN POINT SECURITY., zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de door GREEN POINT SECURITY verkozen Arrondissementsrechtbank of enige andere inzake bevoegde

Offerte aanvragen

Waar bent u in geinteresseerd :
BrandwachtersElectronische beveiligingVerkeersregelaars
Horeca BeveiligingEvenementen BeveiligingHostess

Terugbelverzoek
(*) Verlpicht veld